MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(MALTEPE-SEM) YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MALTEPE-SEM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
(1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma alanlarına ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite : Maltepe Üniversitesini,
Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
MALTEPE-SEM: Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Merkez: Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,
Müdür: Merkezin Müdürünü,
Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder.

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
Madde 5
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin yürüttüğü önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak üzere öğrencilere, her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, çeşitli alandaki hizmetler için ihtiyaç duyulan ara personel yetiştirmek ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlama; Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
Madde 6
(1) Merkezin faaliyet alanları; ihtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim (yaygın eğitim) yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje ve eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek; Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirici organizasyonlar düzenlemek, yürüttüğü programlarla ilgili yayınlar yapmak ve sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetimi tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Yönetim organları
Madde 7
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü
Madde 8
(1) Merkez Müdürü: Rektör tarafından tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri
Madde 9
(1) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı faaliyet programını uygulamak, birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önemleri almak, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, yıllık faaliyet raporu hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Merkez adına her türlü iletişimi ve işbirliğini sağlamak, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Rektörün onayını alarak en fazla iki müdür yardımcısı atamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri
Madde 10
(1) Müdürün katılmadığı toplantılara görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır, Müdürün görevde bulunmadığı hallerde Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcıları Yönetim Kuruluna katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri
Madde 11
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve farklı alanlardaki Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından belirlenen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süre dolmadan boşalan üyeliklerin yerine yenileri kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün her yılın sonunda hazırladığı faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait faaliyet programını değerlendirir.

Danışma kurulu ve görevleri
Madde 12
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerinin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır; Merkez ile ilgi faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Danışma kurulunun görevleri
Madde 13
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,
c) Her yıl sonunda, Danışma Kurulu üyelerince kendi bulundukları birikimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı
Madde 14
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetince tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar ve süreli sözleşmeli personelle karşılanır.

Mali Konular
Madde 15
(1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 16
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Madde 17
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.