TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MALTEPESEM) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre T.C. Maltepe Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İlgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 • Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 • Sürekli Eğitim Merkezi- Kayıt ve Eğitim Sözleşmesi Süreci ( Ad/ Soyad, TCKN, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Öğrenim Durumu, Meslek, Kayıtlı Old. Program Adı, Kursiyer Eğitim Bilgileri, Diploma Fotokopisi, Öğrenci Numarası, Banka Iban Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Gerçek Kişi Firma Bilgisi )
 • Sürekli Eğitim Merkezi- Eğitim Katılım Süreci ( Ad/Soyad, TCKN )
 • Sürekli Eğitim Merkezi- Sertifika Basım Süreci ( Ad/ Soyad, TCKN, Sertifika Adı, Program Adı )
 • Sürekli Eğitim Merkezi- TÖMER Süreci (Ad/ Soyad, Pasaport Numarası, Anne/ Baba Adı, E-posta Adresi, Unvan, Birim )

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; ‘’ Açık rızanın alınması’’,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

 1. a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 2. c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

ç)  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

 1. e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 2. f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak,

 • Eğitim içeriği ve süreçleriyle ilgili bilgilendirilme ve tanıtımın yapılması bu amaçla elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişim kurulması, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi,
 • Eğitime katılım için kayıt ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, gerekli organizasyonların yapılması,
 • Eğitime katılım durumunuzun takip edilmesi,
 • Eğitimin sonunda düzenlenen katılım belgesi, başarı belgesi ile sertifikanın düzenlenmesi ve teslim edilmesi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Güncel eğitim programlarının tanıtılması, ihtiyaç duyulan programların belirlenmesi,

Eğitim bedeli ödeme süreçlerinin yönetilmesi, fatura düzenlenmesi ve süreçlerin yürütülmesi, gerektiğinde ücret iadesinin gerçekleştirilmesi,

 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla eğitim hizmeti almanızı takiben memnuniyetin ölçülmesini sağlamak, analiz etmek ve verilerinizin saklanması,
 • Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcılara ait görsel ve işitsel kayıtların https://www.maltepesem.com/ ve maltepe.edu.tr internet adreslerinde ve üniversitenin sosyal medya hesaplarında yayınlanması,
 • Hizmetlere ilişkin soru veya şikâyetlerin değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar bağlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Başkanlığı, Banka, Kolluk Kuvvetleri başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;

 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza,
 • Sunucuları yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarına,
 • Sosyal medya hesaplarına aktarılması ve depolanması amacıyla sunuculara,
 • Katılım ve başarı belgelerinizin bastırılması için anlaşmalı olduğumuz basım evine

aktarılacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz başvuru form doldurulması , sözleşme imzalanması gibi otomatik olmayan yöntemler ile https://www.maltepesem.com/ internet sitesi veya üniversite çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine ya da maltepesem@maltepe.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

5-İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.maltepe.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL ‘ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@maltepe.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu maltepeuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/05092020100803989-politika.pdf adresini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Adres: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

Tel: +90 216 626 10 50

Faks: +90 216 626 10 70

E-Posta: kvkk@maltepe.edu.tr